Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

 

  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. alebo

 

– fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

 

 • poskytuje:
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,

 

 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečuje záujmová činnosť.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť

V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia.