Denný stacionár Svidník

ATRIUM n. o. ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb zriaďuje denný stacionár vo Svidníku na Duklianskej ulici č. 25. 

Tato sociálna služba je poskytovaná v zmysle §40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, fyzickým osobám, ktoré sú odkázane na pomoc iných osôb a to len na určitý čas počas dňa, so stupňom odkázanosti najmenej III. Kapacita denného stacionára vo Svidníku je 60 prijímateľov sociálnej služby prevažne seniorského veku. Sociálna starostlivosť je zabezpečovaná každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 hodiny.

Poskytujeme

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • stravovanie

Zabezpečujeme

  • rozvoj pracovných činnosti
  • záujmovú činnosť.