Špecializované zariadenie

Duklianska 2263/26

Sociálna služba v špecializovanom zariadení sa poskytuje:  

– fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

V špecializovanom zariadení poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • osobné vybavenie

V špecializovanom zariadení zabezpečujeme:

  • rozvoj pracovných zručností
  • záujmovú činnosť

V špecializovanom zariadení utvárame podmienky na:

  • úschovu cenných vecí