Postup vybavenia žiadosti

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení, sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu . Uvedené tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade PSK, na webovej stránke www.po-kraj.sk (v záložke odbor sociálnych vecí a rodiny → dokumenty a tlačivá), a na našej stránke v sekcii – tlačivá a formuláre , ako aj osobne v našom zariadení Atrium Svidník, n.o. v kancelárii sociálneho úseku. V prípade, že navštívite naše zariadenie radi Vám pomôžeme a poradíme ako postupovať pri celom procese o vydanie Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Vypísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je možné doručiť do podateľne úradu Prešovského samosprávneho kraja osobne na Námestie mieru2, 080 01 Prešov, alebo poštou na spomínanú adresu. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (t.j. občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

 Lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je maximálne 60 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni PSK. Zároveň chceme poukázať na tú skutočnosť, že občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a lekársky posudok.

V zákonom stanovenej lehote PSK vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu , ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk . Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. Je potrebné ísť osobne na úrad PSK s Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a dať si na tomto tlačive potvrdiť právoplatnosť. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie a tým môže rozhodnutie nadobudnúť právoplatnosť hneď ako sa občan odvolania vzdá.

       Občan, ktorý vlastní Posudok a  právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu a požiada o poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení, v prípade vhodného voľného miesta sa dohodneme s klientom na termíne nástupu s tým, že klientovi dáme dokumenty, ktoré sú potrebné k nástupu klienta podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, a klient ich musí vypísať a potvrdiť. V prípade, že voľné miesto nemáme, občana s jeho súhlasom zaradíme do poradovníka čakateľov na základe uvedených dokladov (žiadosť o zaradenie do poradovníka na umiestnenie , právoplatné rozhodnutie o odkázanosti, posudok o odkázanosti).

Tlačivá na stiahnutie