Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie

Duklianska 653/25

Sociálna služba v špecializovanom zariadení sa poskytuje:  

– fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

 

P1000065
IMG_20230216_151528
IMG_20230220_142635

V špecializovanom zariadení poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

V špecializovanom zariadení zabezpečujeme:

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmovú činnosť

V špecializovanom zariadení utvárame podmienky na:

 • úschovu cenných vecí

V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 24 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

Poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,

Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

Zabezpečuje záujmová činnosť.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť. V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 16 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia.