Postup vybavenia žiadostí

Administratívny postup pred prijatím klienta:

1. KROK
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • K žiadosti doloží: Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo príslušnom mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska), ktorý vyplní praktický lekár žiadateľa, vrátane iných odborných lekárskych nálezov nie starších ako 6 mesiacov.
 • „Aktuálne Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • Na základe predložených dokumentov sa vykoná zdravotná a sociálna posudková činnosť. Mestský alebo obecný úrad vydá sociálny posudok a posudkový lekár vydá zdravotný posudok.
 • Na základe posudkov mestský alebo obecný úrad vydá: 
  • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

2. KROK
Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 • Na základe vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a po jeho obdŕžaní, prichádza klient k nám do nášho zariadenia a podá si ,,Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“   (tlačivo poskytuje naše zariadenie).
 • V deň nástupu sa uzatvorí písomná Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.
 • V prípade, že v našom zariadení o ktoré ste prejavili záujem nie je voľné miesto, zapíšeme Vás do poradovníka čakateľov.

Pri nástupe do zariadenia klient predloží nasledovné doklady:

 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (tlačivo poskytuje naše zariadenie),
 • Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa),
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo vydal mestský alebo obecný úrad).
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (tlačivo poskytuje naše zariadenie, úradne overiť podpis žiadateľa).
 • Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (tlačivo poskytuje naše zariadenie, úradne overiť podpis žiadateľa).
 • Aktuálne Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
 • Doklady – občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz ZŤP, rodný list.
 • Zdravotnú kartu s dokumentáciou(prípadne výpis zdravotnej karty) a potvrdenie o ukončení zdravotnej starostlivosti od doterajšieho praktického lekára.
 • Potvrdenie o bez infekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni).
 • Psychiatrické odporúčanie (ak je prítomná psychiatrická diagnóza).
 • Lieky ktoré dlhodobo užívate.
 • Vyplnený dotazník rodinného príslušníka (tlačivo poskytuje naše zariadenie).

Tlačivá na stiahnutie