Poskytované služby

Kultúrno – záujmová činnosť

Je súčasťou vnútorného života zariadenia. Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť prijímateľom hodnotné prežívanie voľného času, ich osobnostné rozvíjanie v oblasti kultúry, nielen v zariadení, ale aj na podujatiach mimo zariadenia. Záujmová činnosť je realizovaná hrami, cestovaním, vychádzkami, zábavou, súťažami a to formou individuálnou aj skupinovou. Prijímatelia v zariadení Atrium Svidník, n. o. si aj tento rok mohli vybrať z bohatej ponuky kultúrno – záujmovej činnosti. Počas roka sa realizujú rôzne podujatia pri príležitosti  sviatkov,  významných  udalostí,  na  ktorých   si  pripomíname  zaujímavé regionálne  zvyky,  obyčaje,  tradície a ktoré potešia našich prijímateľov. Z niektorých úspešných akcií možno uviesť napríklad: Veľkonočné sviatky, Deň matiek, stavanie Mája, operačku, Deň rodiny, návšteva odpustovej slávnosti na Bukovej hôrke, Petangový turnaj Október mesiac úcty k starším, narodeninové a meninové posedenia, beseda v Podduklianskej knižnici, Mikuláš, Vianočná kapustnica s pánom riaditeľom, Štedrovečerná večera s odovzdávaním darčekov a Silvestrovské posedenie.

Bibliočinnosť

Bibliočinnosť na pohľad jednoduchá aktivita má veľký prínos v oblasti zlepšovania kognitívnych funkcií, rozvíjania komunikačných schopností klientov a v neposlednom rade podpory ich záujmov a udržanie aktívneho životného štýlu. Tematické cestovateľské besedy spojené s čítaním z odbornej literatúry, zážitkové čítanie, čítanie z náboženskej literatúry. Tieto aktivity sú pre našich prijímateľov inšpiratívne, poskytujú im nové poznatky, nové zážitky, konfrontujú vlastné názory s názormi hrdinov z kníh, ale aj s ostatnými v skupine pričom spoločne hľadáme rozličné spôsoby riešenia názorov či konfliktov. Spoločné čítanie vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť k dôverným rozhovorom. Môže sa pokračovať diskusiou, ktorá vedie k odbúravaniu stresu a napätia. Prijímateľom ponúkame rôzne žánre literárnych diel, časopisy, odbornú literatúru, ale často nechávame priestor aj na vlastnú tvorbu –ako napríklad písanie listov, príbehov, odkazov a pod. Bibliočinnosť realizujeme individuálnou alebo skupinovou formou. V zariadení sa pravidelne sa usporadúvajú čitateľské besedy za aktívnej spolupráce s Podduklianskou knižnicou vo Svidníku.

Canisterapia

Canisterapia je spôsob terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Ide o podpornú liečbu, pri ktorej sa využíva prirodzene kladný vzťah človeka k zvieratám. Canisterapia je alternatívnou liečbou fyzických aj psychických ochorení pomocou špeciálne vycvičeného psa. Má však aj svoj sociálny význam.

Z fyzického hľadiska pôsobí na:

 • rozvoj jemnej a hrubej motoriky,
 • zlepšuje fyzickú kondíciu, uvoľňuje svaly, uvoľňuje kŕče a bolestí,
 • stimuluje sluchové́, hmatové́ a zrakové́ podnety
 • zvyšuje alebo znižuje celkovú aktivitu

Z psychického hľadiska pôsobí na:

 • emocionálnu oblasť
 • odstraňuje úzkosť, strach a tlmí hyperaktivitu
 • podporuje empatiu
 • zlepšuje koncentráciu
 • trénuje pamäť, podporuje myslenie a predstavivosť
 • rozvíja verbálnu a neverbálnu komunikáciu

Zo sociálneho hľadiska pôsobí na:

 • sociálne cítenie
 • pomáha pri začleňovaní do kolektívu (adaptácia v zariadení)
 • budovanie vzťahov

Priaznivé́ účinky canisterapie majú možnosť zažiť aj prijímatelia nášho zariadenia. Terapia vedená certifikovanou terapeutkou, ktorá prebieha u nás každý druhý utorok,  prináša  do nášho zariadenia mnoho pozitívnych emócií.  V priebehu terapie sa stráca nedôvera, strach, utiahnutosť či smútok.

Tréning kognitívnych funkcií

Poznávacie funkcie (pamäť, myslenie, reč) sú pri demencii ohrozené, musíme ich preto udržiavať ustavične aktívne. Môžeme tak urobiť tým, že sa začneme učiť nový cudzí jazyk, naučíme sa lúštiť sudoku alebo novú báseň. Toto všetko sú aktivity, ktoré sú pre seniorov mentálne stimulujúce.

Kognitívny tréning je tréning pamäti a iných poznávacích (kognitívnych) funkcií. Ide o mentálne stimulujúcu aktivitu, ktorá umožňuje posilňovať poznávacie funkcie nad rámec bežných každodenných činností. Sú to špeciálne zacielené aktivity, ktoré podporujú udržiavanie alebo rozvoj kognitívnych funkcií (ako je pamäť, pozornosť, myslenie, plánovanie, organizovanie, úsudok, schopnosť riešiť problémy, porozumieť a používať reč, vyjadrovať sa).

Cieľ kognitívneho tréningu je aktivizácia kognitívnych schopností prijímateľa a stimulácia rôznych oblastí mozgu. Cvičenia zapájajú do aktivít tie časti mozgu, ktoré pri bežných rutinných činnostiach nie sú využívané na požadovanej úrovni. Udržiavajú tak celý mozog aj jeho časti v stavoch vysokej výkonnosti a sú prevenciou úbytku pamäťových zručnosti pri procesoch starnutia aj pri chorobách a iných negatívnych javoch.

Význam kognitívneho tréningu:

 • zlepšenie poznávacích funkcií
 • oddialenie prejavov poškodenia poznávacích funkcií
 • spomalenie zhoršovania poznávacích funkcií

Akadémia štvrtého veku Atrium Svidník

Odísť na dôchodok neznamená, že človek už spoločnosti nemá čo priniesť, alebo že sa sám nemôže rozvíjať. Práve naopak, je to skvelá príležitosť naučiť sa niečo nové a svojimi poznatkami obohatiť seba i svoje okolie.

Jednou z foriem vzdelávania je aj univerzita štvrtého veku, ktorá ako projekt beží aj v našom zariadení vďaka lektorke PhDr. Terézii Fertaľovej, PhD. 

Pozitívny efekt vidíme v tom, že: 

• univerzita štvrtého veku má spomaľovať starnutie,

• zlepšuje medziľudské vzťahy,

• seniori, ktorí chodia do kolektívu a znovu sa učia, si udržiavajú lepšie telesné aj duševne zdravie.

Dámsky klub

Dámsky klub je miesto, kde sa seniorky stretávajú, aby nachádzali inšpiráciu. Stretnutia ponúkajú rady, postrehy, námety, odpovede na otázky a problémy. Majú priestor sa vzájomne spoznávať a podeliť sa o svoje radosti a starosti, nielen zo sveta žien.

Muzikočinnosť

Hudba lieči. Dotýka sa nás tak hlboko ako žiadne iné umenie. Pre seniorov je hudba silný stimul, ktorý robí ich svet pestrejším a farebnejším. Muzikočinnosť je založená na liečení hudbou. Je to spôsob, ktorý podporuje navodenie zmien v správaní či konaní seniora. Ponúka široké možnosti symbolického, neverbálneho vyjadrenia pocitov. Fantázii sa pri muzikočinnosti nekladú hranice a prijímatelia si vďaka tejto liečebnej metóde hľadajú cestu nielen k ostatným, ale aj k sebe.  Hudba podporuje koncentráciu a tvorivosť.

Našim cieľom je doviesť našich prijímateľov k hlbším osobným zážitkom a zoznámiť ich s rôznymi možnosťami sebavyjadrenia a komunikácie prostredníctvom hudby, pohybu a spevu. Spevom a tancom si naši prijímatelia radi spríjemňujú narodeninové oslavy a posedenia.

Rozvoj pracovných zručností

Rozvoj pracovných zručností a záujmovej činnosti Pracovná činnosť je chápaná ako liečba zmysluplnou činnosťou. Pomáha zlepšovať jemnú a hrubú motoriku, koordináciu tela, poskytuje pocit užitočnosti a radosť z tvorby. Trénuje vytrvalosť, citlivosť i pamäť. Rozvíja kreativitu, kultúrnospoločenský život, vôľové vlastnosti a sebavedomie zúčastnených.

Pre naplnenie cieľov pracovnej činnosti prijímatelia sociálnej služby využívajú celý rad rôznych aktivít, ako sú:

 • remeselná činnosť (ručné práce, práca s textilom, výroba ikebán a dekorácií)
 • výtvarná činnosť (kreslenie, maľovanie, modelovanie)
 • spoločenské hry (stolové , kartové, logické, pamäťové, vzdelávacie),
 • pohybové́ aktivity (vychádzky v areáli zariadenia spojené s kognitívnou sociálnou oblasťou)
 • kulinočinnosť (pečenie koláčov, zákuskov, zaváranie)
 • zber plodov a bylín (slivky, jablká, šípky, lipa)

Práca v skupine udržiava vzájomnú súdržnosť obyvateľov, podporuje vzájomnú komunikáciu, schopnosť kooperácie a toleranciu rozdielnosti. Podľa zamerania aktivity zároveň posilňuje schopnosti a zručnosti obyvateľov, rozvíja ich tvorivé myslenie a zmysluplne vypĺňa ich voľný čas. Prijímatelia sa radi zapájajú do pečenia koláčov, na ktorých si potom pochutnajú pri čaji pod altánkom alebo na narodeninovom či meninovom posedení. Vďaka práci v skupine si klienti uvedomujú, že sú užitoční a potrební, že ich práca má význam.

Hry sú neoddeliteľnou súčasťou života nielen detí, ale aj mnohých dospelých. Do kategórie hier, ktoré sú nezabudnuteľné a stmeľujú kolektívy, neodmysliteľne patria spoločenské hry, a to rôzneho druhu a pre každú príležitosť. Spoločenské hry sú interaktívne a kombinujú v sebe stratégiu s náhodou. Medzi obľúbené spoločenské hry  našich prijímateľov patrí vedomostná hra Slovensko otázky a odpovede, šach, bingo, kartové hry, aj legendárna stolová hra nemeckého pôvodu „Človeče nehnevaj sa“, ktorá je zrejme najznámejšia zo spoločenských hier.

Duchovná činnosť

Uspokojovanie spirituálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby nezostáva ľahostajnou témou. Vychádzajúc v ústrety duchovným potrebám dbáme o rešpektovanie náboženskej slobody, čím sa snažíme vytvárať priaznivé podmienky pre slobodný náboženský prejav a život našich prijímateľov. Prijímatelia sa môžu zúčastniť Svätej spovede a prijímania eucharistie. Našim želaním je, aby sa naši prijímatelia cítili ako plnohodnotné osobnosti bez bariér, a tak im napomôcť aj v duchovnom rozvoji.

V priestoroch zariadenia je každú sobotu  slávená gréckokatolícka svätá omša a jeden krát do mesiaca pravoslávna bohoslužba. Niekoľko krát v roku na väčšie cirkevné sviatky sú slávenie sväté bohoslužby.

Reminiscencia

Reminiscencia je aktivizačná a validačná terapia. Využíva zachovanú dlhodobú pamäť prijímateľa sociálnej služby a cez jeho zachované spomienky ho aktivizuje. Využíva sa u prijímateľov sociálnej služby s rôznymi formami demencie.

Jej cieľmi sú najmä:

 • zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi prijímateľmi sociálnej služby,
 • zníženie sociálnej izolovanosti, osamelosti prijímateľov sociálnej služby, nahradenie stratenej citovej väzby na svojich blízkych,
 • obnovenie sociálneho kontaktu, ktorý stimuluje záujem o okolie a zabezpečí komunikáciu a nadviazanie nových vzťahov,
 • stimulácia mozgovej činnosti prijímateľov sociálnej služby a ich upokojenie.

Prostredníctvom tejto činnosti sa snažíme spolu  s prijímateľmi sociálnej služby spomínať na ich detstvo, mladosť a život pred ich ochorením. Veľmi dôležitá je spolupráca s rodinou, ktorá môže poskytnúť mnoho dôležitých informácií o živote prijímateľa sociálnej služby, ale môže taktiež doniesť predmety či fotografie, ktoré evokujú spomienky a majú pre nich emočný význam. Reminiscenčné stretnutia na rôzne témy realizované 1 – krát týždenne priniesli pozitívny ohlas nielen u samotných prijímateľov sociálnej služby, ale aj ich rodinných príslušníkov.

Fyzioterapia

Súčasťou zdravotníckej starostlivosti v Atrium Svidník, n. o. je aj fyzioterapia, ktorá využíva fyzioterapeutické postupy a koncepty. Liečebná rehabilitácia napomáha prijímateľom k maximálnej funkčnej zdatnosti. Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná individuálna rehabilitácia podľa zdravotného stavu. Hlavnými cieľmi fyzioterapie sú odstránenie akútnych ťažkostí, bolesť a edukácia prijímateľa ako si vybudovať aktívny pohľad na vlastné telo. To znamená vytvoriť a zautomatizovať správne pohybové stereotypy, budovať a zlepšovať kondíciu a svalovú rovnováhu.

Fyzioterapia využíva rôzne rehabilitačné pomôcky na nácvik chôdze : G aparát, 4 bodové chodidlo pevné, 4 bodové chodidlo kolesové (tzv. štvorkolka), nemecké barle, francúzske barle, vychádzková palica.

Na posilnenie svalovej sily sa využívajú: overball – rehabilitačná lopta, expander –  elastické gumy, senzorické loptičky, pomôcky na trénovanie jemnej motoriky, a iné.

Ďalšími cieľmi fyzioterapie sú : zlepšenie pohyblivosti kĺbov, posilnenie kondície, zvýšenie obratnosti, zlepšenie sebestačnosti, edukácia používania kompenzačných pomôcok, posilnenie oslabeného svalstva, uvoľnenie skráteného svalstva, nácvik chôdze a iné.

Liečebná rehabilitácia je základná forma nefarmakologickej liečby u seniorov, zmierňuje bolestivé prejavy, pôsobí preventívne, tým pomáha predchádzať recidívam a vzniku ďalších degeneratívnych zmien. 

Skupinové cvičenie

Skupinové́ cvičenie zaraďujeme do rehabilitačnej činnosti zariadenia Atrium Svidník, n. o. Cvičenie sa praktizuje v spoločenských priestoroch alebo v areáli zariadenia. Je zamerané hlavne na rozcvičenie celého tela, posilnenie kondície a zvýšenie svalovej sily. Skupinové cvičenie je pod vedením fyzioterapeuta, ktorý pripraví súbor cvikov podľa zdravotného stavu prijímateľov. Pri tejto činnosti sa používajú lopty a loptičky, elastické gumy a iné rehabilitačné pomôcky.

Skupinové cvičenie rozdeľujeme na kondičné, posilňovacie, koordinačné, izometrické, tanečné, loptové a podľa názvu využívaného konceptu ako je napríklad Pilates či joga. Tieto cvičenia sa zameriavajú nie len na rehabilitáciu a na fyzickú kondíciu, ale aj na zlepšenie psycho-sociálneho zdravia.