Poskytované služby

Kultúrno – záujmová činnosť

Kultúrno – záujmovú činnosť  ponímame  ako  súčasť  vnútorného  života  a  jednu  z foriem trávenia  voľného  času.  Celoročné  plány  kultúrno – spoločenskej  a záujmovej činnosti  sú prispôsobené  individuálnym  potrebám,  záujmom  a  požiadavkám  našich  prijímateľov sociálnych  služieb.  Organizovaním  aktivít  rôzneho žánru sa  snažíme  o  zníženie  alebo odstránenie  citovej  deprivácie  a  uspokojenie  vyšších  potrieb,  ktoré  pozitívne  ovplyvňujú celkové  prežívanie  a  správanie  človeka.

Bibliočinnosť

Na vykonávanie tohto druhu terapie slúži knižnica v zariadení, v ktorej sa nachádzajú knihy rôzneho žánru a od rôznych autorov. Klienti majú možnosť zapožičiavať si v knižnici knihy a časopisy. Pravidelne sa usporadúvajú čitateľské besedy za aktívnej spolupráce s Podduklianskou knižnicou.

Canisterapia 

Canisterapia je pomocná liečba pri viacerých klinických, psychiatrických a  geriatrických  ochoreniach,  kde  sa  pri  liečbach  uplatňujú  fyzické,  psychosociálne  a emocionálne účinky zvierat na pacienta. Ide o podpornú liečbu, pri ktorej sa využíva prirodzene kladný vzťah človeka k zvieratám. Pôsobenie na fyzické zdravie prijímateľa sociálnej služby  je u  canisterapie  druhotné,  motivuje  k  rehabilitácii  a  povzbudzuje  imunitu  prostredníctvom psychiky. Canisterapia je vo svete veľmi známou formou alternatívnej terapie. 

Tréning pamäti

Pre aktívnych seniorov a seniorov s poruchami pamäti prebiehajú v našich zariadeniach tréningy pamäti pravidelne pod vedením sociálnych pracovníčok. Tréning pamäti má našich prijímateľov presvedčiť o tom, že úbytok pamäťových schopností vo vyššom veku je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná a cvičená. Praktickými cvičeniami zameranými na pamäť sa udržiavajú a rozvíjajú rozumové dispozície, schopnosti prijímať nové vedomosti a porozumieť im, orientovať sa v zmenách. Zároveň sa posilňuje zdravé  sebavedomie  a  udržiava  sebestačnosť  človeka  do  neskorého  veku. Cieľom  tréningu pamäti je vhodnými cvičeniami  zameranými  na  posilnenie  zachovaných  kognitívnych (poznávacích) funkcií predísť ich zhoršeniu, vytvoriť návyk  na každodenné cvičenie pamäti, zvýšiť ich kvalitu života. Samotný tréning prebieha individuálne ale aj skupinovo ako cyklus stretnutí v trvaní 1,5 –2 hodiny. Stretnutia sa uskutočňujú v pravidelných intervaloch,  spravidla  1 – 2 krát týždenne v pevne stanovenom čase. Cieľom skupinového tréningu pamäti je interakcia medzi účastníkmi, zníženie závislosti stimuláciou pamäti a povzbudzovanie ich sebadôvery, aby boli zmysluplne zamestnaní a aby sme u nich cielene udržiavali schopnosť písať a čítať.

Akadémia štvrtého veku Atrium Svidník

Odísť na dôchodok neznamená, že človek už spoločnosti nemá čo priniesť, alebo že sa sám nemôže rozvíjať. Práve naopak, je to skvelá príležitosť naučiť sa niečo nové a svojimi poznatkami obohatiť seba i svoje okolie.

Jednou z foriem vzdelávania je aj univerzita štvrtého veku, ktorá ako projekt beží aj v našom zariadení vďaka lektorke PhDr. Terézii Fertaľovej, PhD. 

Pozitívny efekt vidíme v tom, že: 

• univerzita štvrtého veku má spomaľovať starnutie,

• zlepšuje medziľudské vzťahy,

• seniori, ktorí chodia do kolektívu a znovu sa učia, si udržiavajú lepšie telesné aj duševne zdravie.

Muzikočinnosť

Tento druh aktivizačnej činnosti sa vykonáva s mobilnými i imobilnými klientmi, pretože to pozitívne vplýva na ich psychiku, pomáha zmierniť negatívne pocity a zážitky. Hudba poskytuje priestor otvoriť sa dôležitým vzťahom. Cez zmyslovú rovinu zjemňuje vnímanie seba i vnímanie ľudí navzájom. Hudba nás rozochvieva a pozýva, aby sme sa rozozvučali vo vzťahu k sebe a k iným ľuďom. Počúvanie príjemnej hudby má na organizmus rovnaké účinky ako smiech, rozširuje cievy a rozprúdi krv. Cieľom aktivizačnej činnosti s prvkami muzikoterapie je teda viesť prijímateľov sociálnych služieb k hlbším osobným zážitkom a ku komunikácii prostredníctvom hudby a spevu.

Rozvoj pracovných zručností 

Je to odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. Cieľom je snaha, aby prijímateľ sociálnej služby dosiahol vyššiu kvalitu svojho života, umožniť prijímateľovi sociálnej služby zúčastňovať sa každodenných aktivít, ktoré zvyšujú možnosť začlenenia sa a socializácie. Pri práci sa využívajú plány činnosti s individuálnym prístupom. 

Možnosť zapojiť sa do práce je v týchto oblastiach:  

Rozvoj pracovných zručností v záhrade: – starostlivosť o kvetinové žardiniéry a vyvýšené zeleninové záhony, – polievanie kvetín a okrasných drevín

Rozvoj pracovných zručností ručnými prácami: – háčkovanie, pletenie, vyšívanie, -maľovanie na sklo, výroba dekoratívnych predmetov z papiera. Tieto aktivizačné činnosti pozitívne podporujú zdravie a pohodu prijímateľov sociálnej služby prostredníctvom zmysluplného zamestnávania sa, čo v nich udržiava pocit toho, že sú ešte stále užitoční.

Duchovné potreby

V zariadení zohráva veľmi dôležitú úlohu duchovný život. V spoločenskej miestnosti sa obyvatelia zariadení zúčastňujú na pravidelných modlitbách sv. ruženca. V priestoroch zariadenia je slávená sv. omša každú sobotu a nedeľu, kde majú prijímatelia možnosť prijať sviatosť zmierenia a každý prvý štvrtok v mesiaci sv. spoveď.

Reminiscencia

Reminiscencia vychádza zo skutočnosti, že aj keď v pokročilom štádiu demencie býva postihnutá krátkodobá pamäť, tak dlhodobá pamäť je stále pomerne zachovaná. Prostredníctvom tejto terapie sa snažíme spolu s prijímateľmi sociálnej služby „opäť si zaspomínať“ na ich detstvo, mladosť, život pred ich ochorením. Veľmi dôležitá je spolupráca s rodinou, ktorá môže poskytnúť mnoho dôležitých informácií o živote prijímateľa sociálnej služby, ale môže taktiež doniesť predmety či fotografie, ktoré evokujú spomienky a majú pre nich emočný význam. 

Rehabilitačná činnosť

Zmyslom poskytovania rehabilitácií je pomôcť našim prijímateľom v dôležitých zručnostiach a schopnostiach ako:

  • zlepšenie pohyblivosti,
  • zvyšovanie obratnosti a kondície,
  • vedenie k sebestačnosti,
  • nácvik používania kompenzačných pomôcok,
  • posilnenie oslabeného svalstva a uvoľnenie napätého svalstva,
  • nácvik chôdze.

Pravidelnosť rehabilitácií závisí najmä od zdravotného stavu prijímateľa a je určená aj po vzájomnej dohode rehabilitačného pracovníka s prijímateľom a s rodinou. Rehabilitácie realizujeme buď individuálne, pri ktorých sa zameriavame najmä na oslabené časti tela, alebo skupinové, pri ktorých ide hlavne o precvičenie celého tela. Na základe zdravotného stavu prijímateľa sú rehabilitácie realizované na izbe prijímateľa, v spoločenskej miestnosti, na chodbách zariadenia. V prípade priaznivého počasia sú rehabilitácie realizované vonku v záhrade. Pri rehabilitáciách používame rôzne nástroje a pomôcky ako lopty a loptičky, fit lopty, činky, gumy na cvičenie, bicykel – rotopéd,  chodítka či barle.