IMG_20230623_141334
budova
IMG20230926090006

ATRIUM Svidník, n. o. ako nezisková organizácia, založená v roku 2016, pôsobila ako poskytovateľ sociálnych služieb v rámci Zariadenia pre seniorov  so sídlom na Duklianskej ulici 25 vo Svidníku.

Sociálna služba prostredníctvom zariadenia pre seniorov je poskytovaná 40 – im prijímateľom sociálnej služby do konca roku 2018.

Od januára 2019 sa kapacita transformuje na 16 prijímateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a na 24 prijímateľov v špecializovanom zariadení. 

V januári 2020 sme rošírili našu službu o nové špecializované zariadenie,  ktoré sa zameriava na ľudí trpiacich Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a demenciami rôzneho typu etiológie. V novom zariadení budeme poskytovať sociálnu službu 40 – tim prijímateľom.

Atrium Svidník, n.o., poskytuje sociálnu službu na základe rešpektovania individuality a jedinečnosti každého prijímateľa. To znamená, že vníma človeka ako schopného robiť vlastne rozhodnutia. Podporu, ktorú personál zariadenia poskytuje prijímateľom je šitá na mieru podľa ich potrieb.  

Zabezpečovaná sociálna služba sa zakladá na presadzovanie partnerského, individuálneho a aktívneho prístupu k prijímateľom sociálnej služby a jeho sprevádzanie k spoluzodpovednosti a spolurozhodovaniu.

Dobrý úmysel a úcta sú len prvým krokom ku kvalitnej sociálnej starostlivosti. Na to je potrebne nadviazať aj kompetenciu, ktorú v našom zariadení neustále podporujeme prostredníctvom vzdelávania odborného personálu. Snažíme sa zavádzať aj inovatívne formy starostlivosti, ktoré našej službe dajú jedinečnosť a účinnosť. 

Vízia

Víziou zariadenia je zabezpečenie komplexnej a kvalitnej sociálnej starostlivosti prostredníctvom:

  • ponúkania kvalitných, efektívnych a adresných sociálnych služieb, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby;
  • sledovania najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb a ich implementácie na podmienky zariadenia;
  • zamestnávania najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činnosti zameraných na prijímateľa sociálnej služby, podporovať ich samovzdelávaniu, k profesionálnemu   osobnostnému rastu;
  • realizácie poradenstva a supervízie;
  • zapájaním sa do ambicióznych projektov pre zvýšenie kvality poskytovania sociálnej služby;
  • zabezpečenia podmienok pre integráciu prijímateľov sociálnej služby a zamedzovania exklúzie;
  • vytvorením prostredia dôvery, atmosféry vzájomného rešpektu a tímovej solidárnosti. 

Poslanie

Hlavným poslaním zariadenia je vytvárať a umocňovať pocit domova a umožniť prijímateľom sociálnej služby zostať v maximálne možnej miere rovnocenným členom spoločnosti. Najdôležitejším je pre nás prijímateľ sociálnej služby. Snažíme sa uspokojiť jeho potreby a predstavy o vlastnej existencii v zariadení.