Prepravná služba

Prepravná služba sa poskytuje v zmysle §42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V rámci tejto sociálnej služby budeme poskytovať prepravu motorovým vozidlom:

  • klientom s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • klientom na prepravu do denného stacionára,
  • prepravu podľa individuálnych potrieb klientov v Centre sociálnych služieb Svidník

Touto službou pomáhame seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom, s obmedzenou hybnosťou a imobilným občanom, ktorým preprava spôsobuje problémy, alebo ktorí nemajú možnosť dopraviť sa autom napr. k lekárovi, do zdravotníckych zariadení na vyšetrenie, odbery alebo kontroly.

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná Atrium n.o, je organizovaná z Centra sociálnych služieb Svidník na Duklianskej 653/25, 089 01 Svidník. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Prepravná služba je terénnou sociálnou službou poskytovanou v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod., služba sa objednáva na recepcii v budove zariadenia na Duklianskej 653/25, deň vopred. Spôsob určenia úhrady za prepravnú službu určuje Cenník prepravnej služby.